Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki

Treść aktu