Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Tabeli wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku realizacji badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja ex-post RPO WiM 2014-2020

Załączniki

Treść aktu