Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana uchwały Nr 5/40/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie określenia zasad zakupu i przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez zakłady opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa jest podmiotem, który utworzył zakład.

Informacje dodatkowe:

W § 4 uchwały Nr 5/40/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie określenia zasad zakupu i przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez zakłady opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa jest podmiotem, który utworzył zakład wprowadza się następujące zmiany:

  1. w ust. 1 na końcu zdania, kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrażenie: „z zastrzeżeniem ust. 3.”.
  2. dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Nie wymaga zgody Zarządu Województwa zakup aparatury i sprzętu medycznego finansowanego lub współfinansowanego z dotacji ze środków publicznych oraz przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego od stowarzyszeń lub fundacji wpisanych do właściwych dla stowarzyszeń i fundacji rejestrów, których statutowym celem jest działalność w zakresie ochrony zdrowia.”.