Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 43/509/09/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 8 lipca 2009 r.

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 43/509/09/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 8 lipca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. dotychczasowy § 26 otrzymuje brzmienie:

§ 26

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego (ZPRR)
 1. W skład Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego wchodzą:
  1. Biuro Koordynacji (ZPRR.II);
  2. Biuro Promocji i Informacji (ZPRR.III);
  3. Biuro Projektów – Przedsiębiorczość (ZPRR.IV);
  4. Biuro Projektów – Turystyka (ZPRR.V);
  5. Biuro Projektów – Infrastruktura Społeczna (ZPRR.VI);
  6. Biuro Projektów – Rewitalizacja (ZPRR.VII);
  7. Biuro Projektów – Transport (ZPRR.VIII);
  8. Biuro Projektów – Informatyzacja (ZPRR.IX);
  9. Biuro Płatności i Rozliczeń (ZPRR.X);
  10. Biuro Kontroli (ZPRR.XI);
  11. Biuro Monitoringu (ZPRR.XII);
  12. Biuro Budżetu i Pomocy Technicznej (ZPRR.XIII).
 2. Do zadań Biura Koordynacji należy w szczególności:
  1. zapewnienie jednolitości dokumentów związanych z realizacją RPO WiM poprzez:
   1. opracowywanie i aktualizację Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WiM,
   2. opracowywanie i aktualizację Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM,
   3. opracowanie i aktualizację szczegółowej struktury organizacyjnej Departamentu,
   4. przekazywanie wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WiM do opracowania dokumentów i procedur instytucjom zaangażowanym w realizację RPO WiM;
  2. opracowywanie zbiorczych zestawień, ankiet oraz harmonogramów dotyczących realizacji RPO WiM;
  3. koordynowanie wdrażania zaleceń i rekomendacji z badań ewaluacyjnych i przeprowadzonych kontroli w Departamencie;
  4. koordynowanie działań w obszarze zobowiązań Instytucji Zarządzającej RPO WiM związanych z ochroną środowiska;
  5. koordynowanie zadań realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą (IP) w zakresie:
   1. opracowania dokumentacji związanej z powierzeniem IP osi priorytetowej VI Środowisko przyrodnicze RPO WiM,
   2. weryfikowania i zatwierdzania dokumentów opracowanych przez IP,
   3. udziału w kontrolach systemu zarządzania i kontroli IP;
  6. tworzenie i aktualizowanie bazy ekspertów;
  7. prowadzenie zbiorczego rejestru odwołań;
  8. współpraca z Instytucją Koordynującą RPO WiM w zakresie funkcjonowania systemu wdrażania programu;
  9. przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Biura Kontroli;
  10. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  11. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.
 3. Do zadań Biura Promocji i Informacji należy w szczególności:
  1. realizacja zadań wynikających z promocji i informacji ZPORR;
  2. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  3. opracowanie i realizacja planu działań promocyjnych i informacyjnych dla RPO WiM;
  4. sporządzanie i realizacja cząstkowego Rocznego Planu Działań w ramach operacji finansowanych z Pomocy Technicznej RPO WiM w zakresie promocji i informacji RPO WiM oraz szkoleń pracowników;
  5. przygotowywanie danych do wniosków o płatność w części dotyczącej sprawozdawczości w ww. zakresie;
  6. prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich;
  7. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  8. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.
 4. Do zadań Biura Projektów – Przedsiębiorczość należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z projektami ZPORR;
  2. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  3. koordynowanie zadań realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (IP II) w zakresie:
   1. opracowania dokumentacji związanej z powierzoną IP II częścią osi priorytetowej I Przedsiębiorczość RPO WiM,
   2. weryfikowania i zatwierdzania dokumentów opracowanych przez IP II,
   3. udziału w Komisji Oceny Projektów (KOP) IP II,
   4. udziału w kontrolach systemu zarządzania i kontroli IP II,
  4. przygotowywanie dokumentacji w ramach ogłaszanego konkursu i przeprowadzanie naboru wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie osi priorytetowej I Przedsiębiorczość RPO WiM;
  5. dokonywanie oceny formalnej projektów;
  6. sporządzanie i realizacja cząstkowego Rocznego Planu Działań w ramach operacji finansowanych z Pomocy Technicznej RPO WiM w zakresie obsługi i organizacji KOP;
  7. organizowanie oceny merytorycznej projektów w zakresie obsługi prac ekspertów w KOP;
  8. zlecenie wydania dodatkowej ekspertyzy ekspertowi zewnętrznemu w sytuacji, gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia właściwej oceny projektów;
  9. przedkładanie Zarządowi Województwa informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny strategicznej;
  10. przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektu i przekazywanie ich do podpisu Zarządowi Województwa;
  11. przyjmowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektu;
  12. prowadzenie rejestru zabezpieczeń;
  13. przekazywanie do depozytu Biura Płatności i Rozliczeń ZPRR zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektu;
  14. przygotowywanie zaświadczeń o pomocy de minimis;
  15. udział w kontrolach na miejscu realizacji projektu;
  16. przeprowadzanie kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych RPO WiM z PROW;
  17. wprowadzenie danych do systemu informatycznego w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  18. analizowanie przepływów finansowych oraz proponowanie rozwiązań systemowych związanych z wykorzystaniem alokacji;
  19. prowadzenie rejestru odwołań i ich rozpatrywanie;
  20. przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Biura Kontroli;
  21. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  22. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.
 5. Do zadań Biura Projektów – Turystyka należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z projektami ZPORR;
  2. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  3. przygotowywanie dokumentacji w ramach ogłaszanego konkursu i przeprowadzanie naboru wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie osi priorytetowej II Turystyka RPO WiM;
  4. dokonywanie oceny formalnej projektów;
  5. sporządzanie i realizacja cząstkowego Rocznego Planu Działań w ramach operacji finansowanych z Pomocy Technicznej RPO WiM w zakresie obsługi i organizacji KOP;
  6. organizowanie oceny merytorycznej projektów w zakresie obsługi prac ekspertów w KOP;
  7. zlecenie wydania dodatkowej ekspertyzy ekspertowi zewnętrznemu w sytuacji, gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia właściwej oceny projektów;
  8. przedkładanie Zarządowi Województwa informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny strategicznej;
  9. przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektu i przekazywanie ich do podpisu Zarządowi Województwa;
  10. przyjmowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektu;
  11. prowadzenie rejestru zabezpieczeń;
  12. przekazywanie do depozytu Biura Płatności i Rozliczeń ZPRR zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektu;
  13. przygotowywanie zaświadczeń o pomocy de minimis;
  14. udział w kontrolach na miejscu realizacji projektu;
  15. przeprowadzanie kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych RPO WiM z PROW;
  16. wprowadzenie danych do systemu informatycznego w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  17. analizowanie przepływów finansowych oraz proponowanie rozwiązań systemowych związanych z wykorzystaniem alokacji;
  18. prowadzenie rejestru odwołań i ich rozpatrywanie;
  19. przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Biura Kontroli;
  20. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  21. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.
 6. Do zadań Biura Projektów – Infrastruktura Społeczna należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z projektami ZPORR;
  2. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  3. przygotowywanie dokumentacji w ramach ogłaszanego konkursu i przeprowadzanie naboru wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie osi priorytetowej III Infrastruktura Społeczna RPO WiM;
  4. dokonywanie oceny formalnej projektów;
  5. sporządzanie i realizacja cząstkowego Rocznego Planu Działań w ramach operacji finansowanych z Pomocy Technicznej RPO WiM w zakresie obsługi i organizacji KOP;
  6. organizowanie oceny merytorycznej projektów w zakresie obsługi prac ekspertów w KOP;
  7. zlecenie wydania dodatkowej ekspertyzy ekspertowi zewnętrznemu w sytuacji, gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia właściwej oceny projektów;
  8. przedkładanie Zarządowi Województwa informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny strategicznej;
  9. przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektu i przekazywanie ich do podpisu Zarządowi Województwa;
  10. przyjmowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektu;
  11. prowadzenie rejestru zabezpieczeń;
  12. przekazywanie do depozytu Biura Płatności i Rozliczeń ZPRR zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektu;
  13. udział w kontrolach na miejscu realizacji projektu;
  14. przeprowadzanie kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych RPO WiM z PROW;
  15. wprowadzenie danych do systemu informatycznego w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  16. analizowanie przepływów finansowych oraz proponowanie rozwiązań systemowych związanych z wykorzystaniem alokacji;
  17. prowadzenie rejestru odwołań i ich rozpatrywanie;
  18. przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Biura Kontroli;
  19. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  20. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.
 7. Do zadań Biura Projektów – Rewitalizacja należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z projektami ZPORR;
  2. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  3. przygotowywanie dokumentacji w ramach ogłaszanego konkursu i przeprowadzanie naboru wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie osi priorytetowej IV Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast RPO WiM;
  4. dokonywanie oceny formalnej projektów;
  5. sporządzanie i realizacja cząstkowego Rocznego Planu Działań w ramach operacji finansowanych z Pomocy Technicznej RPO WiM w zakresie obsługi i organizacji KOP;
  6. organizowanie oceny merytorycznej projektów w zakresie obsługi prac ekspertów w KOP;
  7. zlecenie wydania dodatkowej ekspertyzy ekspertowi zewnętrznemu w sytuacji, gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia właściwej oceny projektów;
  8. przedkładanie Zarządowi Województwa informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny strategicznej;
  9. przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektu i przekazywanie ich do podpisu Zarządowi Województwa;
  10. przyjmowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektu;
  11. prowadzenie rejestru zabezpieczeń;
  12. przekazywanie do depozytu Biura Płatności i Rozliczeń ZPRR zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektu;
  13. udział w kontrolach na miejscu realizacji projektu;
  14. przeprowadzanie kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych RPO WiM z PROW;
  15. wprowadzenie danych do systemu informatycznego w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  16. analizowanie przepływów finansowych oraz proponowanie rozwiązań systemowych związanych z wykorzystaniem alokacji;
  17. prowadzenie rejestru odwołań i ich rozpatrywanie;
  18. przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Biura Kontroli;
  19. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  20. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.
 8. Do zadań Biura Projektów – Transport należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z projektami ZPORR;
  2. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  3. przygotowywanie dokumentacji w ramach ogłaszanego konkursu i przeprowadzanie naboru wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie osi priorytetowej V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna RPO WiM;
  4. dokonywanie oceny formalnej projektów;
  5. sporządzanie i realizacja cząstkowego Rocznego Planu Działań w ramach operacji finansowanych z Pomocy Technicznej RPO WiM w zakresie obsługi i organizacji KOP;
  6. organizowanie oceny merytorycznej projektów w zakresie obsługi prac ekspertów w KOP;
  7. zlecenie wydania dodatkowej ekspertyzy ekspertowi zewnętrznemu w sytuacji, gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia właściwej oceny projektów;
  8. przedkładanie Zarządowi Województwa informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny strategicznej;
  9. przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektu i przekazywanie ich do podpisu Zarządowi Województwa;
  10. przyjmowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektu;
  11. prowadzenie rejestru zabezpieczeń;
  12. przekazywanie do depozytu Biura Płatności i Rozliczeń ZPRR zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektu;
  13. udział w kontrolach na miejscu realizacji projektu;
  14. przeprowadzanie kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych RPO WiM z PROW;
  15. wprowadzenie danych do systemu informatycznego w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  16. analizowanie przepływów finansowych oraz proponowanie rozwiązań systemowych związanych z wykorzystaniem alokacji;
  17. prowadzenie rejestru odwołań i ich rozpatrywanie;
  18. przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Biura Kontroli;
  19. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  20. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.
 9. Do zadań Biura Projektów – Informatyzacja należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z projektami ZPORR;
  2. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  3. analiza procesów, projektowanie i programowanie systemu informatycznego RPO WiM;
  4. opracowywanie interfejsu komunikacyjnego pomiędzy lokalnym i krajowym systemem informatycznym (SIMIK 2007-2013);
  5. koordynowanie działań związanych z systemami informatycznymi związanymi z realizacją RPO WiM i Systemem Obiegu Dokumentów w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur”;
  6. opieka techniczna nad stroną internetową RPO WiM;
  7. przygotowywanie dokumentacji w ramach ogłaszanego konkursu i przeprowadzanie naboru wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie osi priorytetowej VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WiM;
  8. dokonywanie oceny formalnej projektów;
  9. sporządzanie i realizacja cząstkowego Rocznego Planu Działań w ramach operacji finansowanych z Pomocy Technicznej RPO WiM w zakresie obsługi i organizacji KOP;
  10. organizowanie oceny merytorycznej projektów w zakresie obsługi prac ekspertów w KOP;
  11. zlecenie wydania dodatkowej ekspertyzy ekspertowi zewnętrznemu w sytuacji, gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia właściwej oceny projektów;
  12. przedkładanie Zarządowi Województwa informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny strategicznej;
  13. przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektu i przekazywanie ich do podpisu Zarządowi Województwa;
  14. przyjmowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektu;
  15. prowadzenie rejestru zabezpieczeń;
  16. przekazywanie do depozytu Biura Płatności i Rozliczeń ZPRR zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektu;
  17. udział w kontrolach na miejscu realizacji projektu;
  18. przeprowadzanie kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych RPO WiM z PROW;
  19. wprowadzenie danych do systemu informatycznego w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  20. analizowanie przepływów finansowych oraz proponowanie rozwiązań systemowych związanych z wykorzystaniem alokacji;
  21. prowadzenie rejestru odwołań i ich rozpatrywanie;
  22. przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Biura Kontroli;
  23. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  24. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.
 10. Do zadań Biura Płatności i Rozliczeń należy w szczególności:
  1. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  2. opracowywanie procedur płatności;
  3. odzyskiwanie kwot zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
  4. weryfikacja wniosków beneficjenta o płatność;
  5. rozliczenie płatności przekazywanych IP/IP II;
  6. weryfikacja poświadczeń i deklaracji wydatków od IP/IP II do IZ;
  7. przygotowywanie poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową od IZ do IC;
  8. przyjmowanie do depozytu zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektu z Biur Projektów ZPRR oraz ich przechowywanie;
  9. przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Biura Kontroli;
  10. przeprowadzanie kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych RPO WiM z PROW;
  11. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  12. właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów.
 11. Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności:
  1. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  2. opracowanie procedur przeprowadzania kontroli oraz sposobu postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości;
  3. opracowywanie Rocznego planu kontroli Biura;
  4. weryfikacja Rocznego planu kontroli IP/IP II;
  5. przeprowadzanie kontroli na dokumentach oraz kontroli na miejscu realizacji projektu;
  6. przeprowadzanie kontroli systemu zarządzania i kontroli IP/IP II;
  7. przeprowadzanie kontroli Pomocy Technicznej (dotyczy IP);
  8. przeprowadzanie kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych RPO WiM z PROW;
  9. przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektu;
  10. zbieranie informacji, weryfikacja i sporządzanie raportów o nieprawidłowościach;
  11. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  12. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.
 12. Do zadań Biura Monitoringu należy w szczególności:
  1. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  2. koordynacja gromadzenia danych na temat realizacji RPO WiM;
  3. monitorowanie realizacji RPO WiM, w tym postępu finansowego i rzeczowego;
  4. weryfikacja, sporządzanie i przekazywanie informacji miesięcznych, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z wykorzystaniem informatycznego systemu sprawozdawczości;
  5. prowadzenie sekretariatu Komitetu Monitorującego RPO WiM;
  6. przedłożenie Komitetowi Monitorującemu RPO WiM do zatwierdzenia propozycji kryteriów wyboru projektów;
  7. sporządzanie i realizacja cząstkowego Rocznego Planu Działań w ramach operacji finansowanych z Pomocy Technicznej RPO WiM w zakresie obsługi i organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WiM;
  8. przygotowywanie danych do wniosków o płatność w części dotyczącej sprawozdawczości w ww. zakresie;
  9. przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Biura Kontroli;
  10. gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie danych z zakresu pomocy publicznej do Departamentu Polityki Regionalnej,
  11. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  12. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.
 13. Do zadań Biura Budżetu i Pomocy Technicznej należy w szczególności:
  1. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  2. sporządzanie dokumentów dotyczących wnioskowania o dotację rozwojową oraz rozliczania dotacji rozwojowej wynikających z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego;
  3. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rezerwacji środków na realizację RPO WiM w budżecie państwa;
  4. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do ujęcia dotacji rozwojowej na realizację RPO WiM w budżecie Samorządu Województwa;
  5. sporządzanie sprawozdań opisowych z wykonania budżetu Samorządu Województwa w części dotyczącej RPO WiM za I półrocze i za rok budżetowy;
  6. opracowanie prognoz realizacji wydatków w ramach RPO WiM;
  7. bieżące angażowanie wydatków ponoszonych w ramach RPO WiM;
  8. prowadzenie prac związanych z zamknięciem Pomocy Technicznej w ramach ZPORR;
  9. przyjmowanie i sprawdzanie cząstkowych Rocznych Planów Działań poszczególnych komórek urzędu, opracowanych dla operacji finansowanych z Pomocy Technicznej RPO WiM;
  10. opracowywanie i weryfikacja Rocznego Planu Działań dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej dla IZ w danym roku budżetowym;
  11. weryfikacja Rocznych Planów Działań IP;
  12. przygotowywanie umów i uchwał o dofinansowanie oraz aneksów do tych umów i uchwał zmieniających uchwały o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rocznego Planu Działań z Pomocy Technicznej RPO WiM;
  13. monitoring realizacji Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy Technicznej RPO WiM;
  14. sporządzanie zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte Rocznym Planem Działań IZ;
  15. weryfikacja wniosków o płatność IP w ramach Pomocy Technicznej RPO WiM;
  16. prowadzenie rejestru obiegu Rocznych Planów Działań;
  17. wprowadzanie danych do systemu informatycznego w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  18. udział w kontrolach Pomocy Technicznej (dotyczy IP);
  19. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  20. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.

Załączniki

Załączniki