Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 46/538/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 20 września 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania

Załączniki

Treść aktu

Załączniki