Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/22 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Załączniki

Treść aktu