Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 15/204/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe, zmienionej Uchwałą nr 52/701/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 listopada 2020 r., poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18 oraz zwiększenia kwoty dofinansowania i wartości ogółem we wnioskach realizowanych w ramach konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18

Załączniki

Treść aktu

Załączniki