Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 16/176/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28- 001/22 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

Załączniki

Treść aktu