Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie wyrażenie zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej od Gminy Miasto Elbląg, po obniżonej cenie za kwotę 1,00 zł, nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Elblągu przy ul. Saperów 14F, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 233/10 w obrębie nr 18 m. Elbląg, o powierzchni 0,1874 ha

Załączniki

Treść aktu