Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 42/499/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (Schemat A) poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania

Załączniki

Treść aktu

Załączniki