Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działania 5.1 Gospodarka odpadowa, poprzez zatwierdzenie Listy wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym opracowanej przez KOP oraz zatwierdzenie Listy projektów wybranych do dofinansowania.

Załączniki

Treść aktu

Załączniki