Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie: rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.07.01.00-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektu pozakonkursowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz dokonania wyboru projektu do dofinansowania.

Załączniki

Treść aktu

Załączniki