Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.2 Ochrona zdrowia.

Załączniki

Treść aktu

Załączniki