Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 8/84/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/18, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny w konkursie zamkniętym Nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/18

Numer aktu: 21/301/19/VI

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: 8/84/19/VI

Załączniki: