Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Numer aktu: 15/210/19/VI

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 26/368/19/VI

Załączniki: