Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 58/1086/18/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/18

Numer aktu: 15/203/19/VI

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: 58/1086/18/VI

Załączniki: