Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 53/561/08/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 października 2008 r

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 53/561/08/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 października 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. dotychczasowy § 26 otrzymuje brzmienie:

㤠26

 1. W skład Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego wchodzą:
  1. Biuro Koordynacji (ZPRR.II);
  2. Biuro Promocji i Informacji (ZPRR.III);
  3. Biuro Projektów – Przedsiębiorczość (ZPRR.IV);
  4. Biuro Projektów – Turystyka (ZPRR.V);
  5. Biuro Projektów – Infrastruktura Społeczna (ZPRR.VI);
  6. Biuro Projektów – Rewitalizacja (ZPRR.VII);
  7. Biuro Projektów – Transport (ZPRR.VIII);
  8. Biuro Projektów – Informatyzacja (ZPRR.IX);
  9. Biuro Płatności i Rozliczeń (ZPRR.X);
  10. Biuro Kontroli (ZPRR.XI);
  11. Biuro Monitoringu (ZPRR.XII);
  12. Biuro Budżetu i Pomocy Technicznej (ZPRR.XIII).
 1. Do zadań Biura Koordynacji należy w szczególności:
  1. zapewnienie jednolitości dokumentów związanych z realizacją RPO WiM poprzez:
   1. opracowywanie i aktualizację Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla RPO WiM,
   2. opracowywanie i aktualizację Instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM,
   3. opracowywanie i aktualizacjęszczegółowej struktury organizacyjnej Departamentu,
   4. przekazywanie wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WiM do opracowania dokumentów i procedur instytucjom zaangażowanym w realizację RPO WiM;
  1. opracowywanie zbiorczych zestawień, ankiet oraz harmonogramów dotyczących realizacji RPO WiM;
  2. koordynowanie wdrażania zaleceń i rekomendacji z badań ewaluacyjnych i przeprowadzonych kontroli w Departamencie;
  3. koordynowanie działań w obszarze zobowiązań Instytucji Zarządzającej RPO WiM związanych z ochroną środowiska;
  4. koordynowanie zadań realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą (IP) w zakresie:
   1. opracowania dokumentacji związanej z powierzeniem IP osi priorytetowej VI Środowisko przyrodnicze RPO WiM,
   2. weryfikowania i zatwierdzania dokumentów opracowanych przez IP,
   3. udziału w kontrolach systemu zarządzania i kontroli IP,
  1. tworzenie i aktualizowanie bazy ekspertów;
  2. prowadzenie zbiorczego rejestru odwołań;
  3. współpraca z Instytucją Koordynującą RPO WiM w zakresie funkcjonowaniasystemu wdrażania programu;
  4. przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Biura Kontroli;
  5. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  6. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.
 1. Do zadań Biura Promocji i Informacji należy w szczególności:
  1. realizacja zadań wynikających z promocji i informacji ZPORR;
  2. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  3. opracowanie i realizacja planu działań promocyjnych i informacyjnych dla RPO WiM;
  4. sporządzanie i realizacja cząstkowego Rocznego Planu Działań w ramach operacji finansowanych z
   Pomocy Technicznej RPO WiM w zakresie promocji i informacji RPO WiM oraz szkoleń pracowników;
  5. przygotowywanie danych do wniosków o płatność w części dotyczącej sprawozdawczości w w/w zakresie;
  6. prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich;
  7. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  8. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.
 1. Do zadań Biura Projektów – Przedsiębiorczość należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z projektami ZPORR;
  2. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  3. koordynowanie zadań realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (IP II) w zakresie:
   1. opracowania dokumentacji związanej z powierzoną IP II częścią osi priorytetowej I Przedsiębiorczość RPO WiM,
   2. weryfikowania i zatwierdzania dokumentów opracowanych przez IP II,
   3. udziału w Komisji Oceny Projektów (KOP) IP II,
   4. udziału w kontrolach systemu zarządzania i kontroli IP II,
  1. przygotowywanie dokumentacji w ramach ogłaszanego konkursu i przeprowadzanie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie osi priorytetowej I Przedsiębiorczość RPO WiM;
  2. dokonywanie oceny formalnej projektów;
  3. sporządzanie i realizacja cząstkowego Rocznego Planu Działań w ramach operacji finansowanych z
   Pomocy Technicznej RPO WiM w zakresie obsługi i organizacji KOP;
  4. organizowanie oceny merytorycznej projektów w zakresie obsługi prac ekspertów w KOP;
  5. zlecenie wydania dodatkowej ekspertyzy ekspertowi zewnętrznemu w sytuacji, gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia właściwej oceny projektów;
  6. przedkładanie Zarządowi Województwa informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny strategicznej;
  7. przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektu i przekazywanie ich do podpisu Zarządowi Województwa;
  8. przyjmowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektu;
  9. prowadzenie rejestru zabezpieczeń;
  10. przekazywanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów do depozytu w Departamencie Finansów i Skarbu;
  11. przygotowywanie zaświadczeń o pomocy de minimis;
  12. udział w kontrolach na miejscu realizacji projektu;
  13. przeprowadzanie kontroli krzyŜowych RPO WiM oraz kontroli krzyŜowych horyzontalnych RPO WiM
   z PROW;
  14. wprowadzanie danych do systemu informatycznego w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  15. analizowanie przepływów finansowych oraz proponowanie rozwiązań systemowych związanych z wykorzystaniem alokacji;
  16. prowadzenie rejestru odwołań i ich rozpatrywanie;
  17. przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Biura Kontroli;
  18. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  19. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.
 1. Do zadań Biura Projektów – Turystyka należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z projektami ZPORR;
  2. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  3. przygotowywanie dokumentacji w ramach ogłaszanego konkursu i przeprowadzanie naboru wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie osi priorytetowej II Turystyka RPO WiM;
  4. dokonywanie oceny formalnej projektów;
  5. sporządzanie i realizacja cząstkowego Rocznego Planu Działań w ramach operacji finansowanych z
   Pomocy Technicznej RPO WiM w zakresie obsługi i organizacji KOP;
  6. organizowanie oceny merytorycznej projektów w zakresie obsługi prac ekspertów w KOP;
  7. zlecenie wydania dodatkowej ekspertyzy ekspertowi zewnętrznemu w sytuacji gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia właściwej oceny projektów;
  8. przedkładanie Zarządowi Województwa informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny strategicznej;
  9. przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów i przekazywanie ich do podpisu Zarządowi Województwa;
  10. przyjmowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów;
  11. prowadzenie rejestru zabezpieczeń;
  12. przekazywanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów do depozytu w Departamencie Finansów i Skarbu;
  13. przygotowywanie zaświadczeń o pomocy de minimis;
  14. udział w kontrolach na miejscu realizacji projektu;
  15. przeprowadzanie kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych RPO WiM
   z PROW;
  16. wprowadzenie danych do systemu informatycznego w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  17. analizowanie przepływów finansowych oraz proponowanie rozwiązań systemowych związanych z wykorzystaniem alokacji;
  18. prowadzenie rejestru odwołań i ich rozpatrywanie;
  19. przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Biura Kontroli;
  20. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  21. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.
 1. Do zadań Biura Projektów – Infrastruktura Społeczna należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z projektami ZPORR;
  2. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  3. przygotowywanie dokumentacji w ramach ogłaszanego konkursu i przeprowadzanie naboru wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie osi priorytetowej III Infrastruktura Społeczna RPO WiM;
  4. dokonywanie oceny formalnej projektów;
  5. sporządzanie i realizacja cząstkowego Rocznego Planu Działań w ramach operacji finansowanych z
   Pomocy Technicznej RPO WiM w zakresie obsługi i organizacji KOP;
  6. organizowanie oceny merytorycznej projektów w zakresie obsługi prac ekspertów w KOP;
  7. zlecenie wydania dodatkowej ekspertyzy ekspertowi zewnętrznemu w sytuacji gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia właściwej oceny projektów;
  8. przedkładanie Zarządowi Województwa informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny strategicznej;
  9. przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów i przekazywanie ich do podpisu Zarządowi Województwa;
  10. przyjmowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów;
  11. prowadzenie rejestru zabezpieczeń;
  12. przekazywanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów do depozytu w Departamencie Finansów i Skarbu;
  13. udział w kontrolach na miejscu realizacji projektu;
  14. przeprowadzanie kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych RPO WiM
   z PROW;
  15. wprowadzenie danych do systemu informatycznego w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  16. analizowanie przepływów finansowych oraz proponowanie rozwiązań systemowych związanych z wykorzystaniem alokacji;
  17. prowadzenie rejestru odwołań i ich rozpatrywanie;
  18. przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Biura Kontroli;
  19. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  20. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.
 1. Do zadań Biura Projektów - Rewitalizacja należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z projektami ZPORR;
  2. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  3. przygotowywanie dokumentacji w ramach ogłaszanego konkursu i przeprowadzanie naboru wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie osi priorytetowej IV Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast RPO WiM;
  4. dokonywanie oceny formalnej projektów;
  5. sporządzanie i realizacja cząstkowego Rocznego Planu Działań w ramach operacji finansowanych z
   Pomocy Technicznej RPO WiM w zakresie obsługi i organizacji KOP;
  6. organizowanie oceny merytorycznej projektów w zakresie obsługi prac ekspertów w KOP;
  7. zlecenie wydania dodatkowej ekspertyzy ekspertowi zewnętrznemu w sytuacji gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia właściwej oceny projektów;
  8. przedkładanie Zarządowi Województwa informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny strategicznej;
  9. przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektu i przekazywanie ich do podpisu Zarządowi Województwa;
  10. przyjmowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektu;
  11. prowadzenie rejestru zabezpieczeń;
  12. przekazywanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów do depozytu w Departamencie Finansów i Skarbu;
  13. udział w kontrolach na miejscu realizacji projektu;
  14. przeprowadzanie kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych RPO WiM
   z PROW;
  15. wprowadzenie danych do systemu informatycznego w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  16. analizowanie przepływów finansowych oraz proponowanie rozwiązań systemowych związanych z wykorzystaniem alokacji;
  17. prowadzenie rejestru odwołań i ich rozpatrywanie;
  18. przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Biura Kontroli;
  19. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  20. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.
 1. Do zadań Biura Projektów - Transport należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z projektami ZPORR;
  2. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  3. przygotowywanie dokumentacji w ramach ogłaszanego konkursu i przeprowadzanie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie osi priorytetowej V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna RPO WiM;
  4. dokonywanie oceny formalnej projektów;
  5. sporządzanie i realizacja cząstkowego Rocznego Planu Działań w ramach operacji finansowanych z
   Pomocy Technicznej RPO WiM w zakresie obsługi i organizacji KOP;
  6. organizowanie oceny merytorycznej projektów w zakresie obsługi prac ekspertów w KOP;
  7. zlecenie wydania dodatkowej ekspertyzy ekspertowi zewnętrznemu w sytuacji gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia właściwej oceny projektów;
  8. przedkładanie Zarządowi Województwa informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny strategicznej;
  9. przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów i przekazywanie ich do podpisu Zarządowi Województwa;
  10. przyjmowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów;
  11. prowadzenie rejestru zabezpieczeń;
  12. przekazywanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów do depozytu w Departamencie Finansów i Skarbu;
  13. udział w kontrolach na miejscu realizacji projektu;
  14. przeprowadzanie kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych RPO WiM
   z PROW;
  15. wprowadzenie danych do systemu informatycznego w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  16. analizowanie przepływów finansowych oraz proponowanie rozwiązań systemowych związanych z wykorzystaniem alokacji;
  17. prowadzenie rejestru odwołań i ich rozpatrywanie;
  18. przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Biura Kontroli;
  19. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  20. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.
 1. Do zadań Biura Projektów - Informatyzacja należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z projektami ZPORR;
  2. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  3. analiza procesów, projektowanie i programowanie systemu informatycznego RPO WiM;
  4. opracowywanie interfejsu komunikacyjnego pomiędzy lokalnym i krajowym systemem informatycznym (SIMIK 2007-2013);
  5. koordynowanie działań związanych z systemami informatycznymi związanymi z realizacją RPO WiM i Systemem Obiegu Dokumentów w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur”;
  6. opieka techniczna nad stroną internetową RPO WiM;
  7. przygotowywanie dokumentacji w ramach ogłaszanego konkursu i przeprowadzanie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie osi priorytetowej VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WiM;
  8. dokonywanie oceny formalnej projektów;
  9. sporządzanie i realizacja cząstkowego Rocznego Planu Działań w ramach operacji finansowanych z
   Pomocy Technicznej RPO WiM w zakresie obsługi i organizacji KOP;
  10. organizowanie oceny merytorycznej projektów w zakresie obsługi prac ekspertów w KOP;
  11. zlecenie wydania dodatkowej ekspertyzy ekspertowi zewnętrznemu w sytuacji gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia właściwej oceny projektów;
  12. przedkładanie Zarządowi Województwa informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny strategicznej;
  13. przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów i przekazywanie ich do podpisu Zarządowi Województwa;
  14. przyjmowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów;
  15. prowadzenie rejestru zabezpieczeń;
  16. przekazywanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów do depozytu w Departamencie Finansów i Skarbu;
  17. udział w kontrolach na miejscu realizacji projektu;
  18. przeprowadzanie kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych RPO WiM
   z PROW;
  19. wprowadzenie danych do systemu informatycznego w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  20. analizowanie przepływów finansowych oraz proponowanie rozwiązań systemowych związanych z wykorzystaniem alokacji;
  21. prowadzenie rejestru odwołań i ich rozpatrywanie;
  22. przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Biura Kontroli;
  23. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  24. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.
 1. Do zadań Biura Płatności i Rozliczeń należy w szczególności:
  1. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  2. opracowywanie procedur płatności;
  3. odzyskiwanie kwot zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
  4. weryfikacja wniosków beneficjenta o płatność;
  5. rozliczanie płatności przekazywanych IP/IPII;
  6. weryfikacja poświadczeń i deklaracji wydatków od IP/IP II do IZ;
  7. przygotowanie poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową od IZ do IC;
  8. przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Biura Kontroli;
  9. przeprowadzanie kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych RPO WiM
   z PROW;
  10. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  11. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.
 1. Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności:
  1. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  2. opracowanie procedur przeprowadzania kontroli oraz sposobu postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości;
  3. opracowywanie Rocznego planu kontroli Biura;
  4. weryfikacja Rocznego planu kontroli IP/IP II;
  5. przeprowadzanie kontroli na dokumentach oraz kontroli na miejscu realizacji projektu;
  6. przeprowadzenie kontroli systemu zarządzania i kontroli IP/IP II;
  7. przeprowadzanie kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych RPO WiM
   z PROW;
  8. przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektu;
  9. zbieranie informacji, weryfikacja i sporządzanie raportów o nieprawidłowościach;
  10. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  11. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.
 1. Do zadań Biura Monitoringu należy w szczególności:
  1. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  2. koordynacja gromadzenia danych na temat realizacji RPO WiM;
  3. monitorowanie realizacji RPO WiM, w tym postępu finansowego i rzeczowego;
  4. weryfikacja, sporządzanie i przekazywanie informacji miesięcznych, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z wykorzystaniem informatycznego systemu sprawozdawczości;
  5. prowadzenie sekretariatu Komitetu Monitorującego RPO WiM;
  6. przedłożenie Komitetowi Monitorującemu RPO WiM do zatwierdzenia propozycji kryteriów wyboru projektów;
  7. sporządzanie i realizacja cząstkowego Rocznego Planu Działań w ramach operacji finansowanych z Pomocy Technicznej RPO WiM w zakresie obsługi i organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WiM;
  8. przygotowywanie danych do wniosków o płatność w części dotyczącej sprawozdawczości w ww. zakresie;
  9. przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Biura Kontroli;
  10. gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie danych z zakresu pomocy publicznej do Departamentu Polityki Regionalnej,
  11. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  12. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.
 1. Do zadań Biura Budżetu i Pomocy Technicznej należy w szczególności:
  1. udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WiM;
  2. sporządzanie dokumentów dotyczących wnioskowania o dotację rozwojową oraz rozliczania dotacji rozwojowej wynikających z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego, w tym między innymi:
   1. wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej,
   2. wniosku o przekazanie kwartalnej transzy dotacji rozwojowej,
   3. wniiosku o rozliczenie kwartalnej transzy dotacji rozwojowej,
   4. informacji na temat wysokości środków, które powinny zostać zgłoszone przez Ministra Rozwoju Regionalnego w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
   5. wniosku o uruchomienie wydatków ujętych w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
   6. wniosku o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
  1. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rezerwacji środków na realizację RPO WiM w budżecie państwa;
  2. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do ujęcia dotacji rozwojowej na realizację RPO WiM w budżecie Samorządu Województwa;
  3. sporządzanie sprawozdań opisowych z wykonania budżetu Samorządu Województwa w części dotyczącej RPO WiM za I półrocze i za rok budżetowy;
  4. opracowanie prognoz realizacji wydatków w ramach RPO WiM;
  5. prowadzenie prac związanych z zamknięciem Pomocy Technicznej w ramach ZPORR;
  6. zarządzanie Pomocą Techniczną RPO WiM:
   1. opracowywanie propozycji podziału alokacji na poszczególne operacje i działania,
   2. planowanie budżetu IZ,
   3. wskazanie wysokości dostępnych środków oraz określenie wysokości transz kwartalnych dotacji rozwojowej,
  1. weryfikacja cząstkowych Rocznych Planów Działań poszczególnych komórek urzędu, opracowanych dla operacji finansowanych z Pomocy Technicznej RPO WiM;;
  2. przyjmowanie harmonogramów płatności;
  3. opracowywanie, na podstawie projektów cząstkowych Rocznych Planów Działań poszczególnych komórek Urzędu Rocznego Planu Działań dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej dla całości Instytucji Zarządzającej w danym roku budżetowym;
  4. przygotowywanie umów i uchwał o dofinansowanie oraz aneksów do tych umów i uchwał zmieniających uchwały o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rocznego Planu Działań z Pomocy Technicznej RPO WiM;
  5. monitoring realizacji Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy Technicznej RPO WiM;
  6. weryfikacja wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej RPO WiM;
  7. prowadzenie rejestru obiegu Rocznych Planów Działań;
  8. wprowadzanie danych do systemu informatycznego w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  9. gromadzenie i przekazywanie danych w zakresie pracy Biura;
  10. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.

Załączniki

Załączniki