Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej odnośnie projektu Uniwersytetu Warszawskiego pn.: „Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie”, umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPO WiM 2014-2020

Numer aktu: 60/1136/18/VI

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: