Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana Uchwały Nr XXXIX/540/05 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Zasad współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi zmienionej Uchwałą Nr XII/234/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 października 2007 r.

Informacje dodatkowe:

W Zasadach współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi stanowiących załącznik do Uchwały Nr XXXIX/540/05 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. z późn. zm. w części VII „Formy współpracy” dotychczasowy pkt 1.1.2 „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji” otrzymuje następujące brzmienie:
1.1.2. Dofinansowanie wkładu własnego organizacji
Istnieje możliwość dofinansowania z budżetu Województwa wkładu własnego organizacji pozarządowych wymaganego przy realizacji projektów obejmujących wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. pozyskanych spoza Województwa Warmińsko-Mazurskiego, gdzie taki wkład jest wymagany. W tym celu organizacja powinna złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w wysokości nie wyższej niż wymagany wkład własny w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych ogłaszanego przez Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Zarządu Województwa.
Celem ogłaszanego konkursu jest wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych Województwa Warmińsko- Mazurskiego i pomoc w zakresie pozyskiwania dotacji i realizacji projektów finansowanych z funduszy spoza Województwa zbieżnych z zadaniami publicznymi Samorządu Województwa. Projekt może zostać dofinansowany jedynie w przypadku podpisania umowy z grantodawcą zewnętrznym.
Wielkość i możliwość dofinansowania będzie uzależniona od limitu środków przewidzianych na ten cel w uchwale budżetowej przy uwzględnieniu kolejności wpływających wniosków.

Załączniki

Załączniki