Wersja obowiązująca z dnia

Dokonanie zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w brzmieniu nadanym przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu 23 września 2008 r., z późn. zm., o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki