Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
14109-02-200910/56/09/IIIWybór do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.6 Infrastruktura kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, projektu o nazwie: „Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich”, znajdującego się w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.Uchwały ZarząduZmieniony
14219-02-200810/57/08/IIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego dotyczących projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wsparcia rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego.Uchwały ZarząduObowiązujący
14319-02-200810/58/08/IIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Uchwały ZarząduObowiązujący
14419-02-200810/59/08/IIIZmiana uchwały nr 48/268/06/II Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 września 2006 r. w sprawie powołania Kapituły rozpatrującej i opiniującej wnioski o stypendia artystyczne Marszałka WojewództwaUchwały ZarząduObowiązujący
14519-02-200810/60/08/IIIWyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego w postaci nakładów inwestycyjnych w obcych środkach trwałychUchwały ZarząduObowiązujący
14619-02-200810/61/08/IIIZmiana Uchwały Nr 56/333/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2007 r. zatwierdzającej roczny plan kontroli systemowej na rok 2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Instytucji Pośredniczącej (WFOŚiGW) i Instytucji Pośredniczącej II stopnia (podmiot z przetargu).Uchwały ZarząduObowiązujący
14719-02-200810/62/08/IIIAktualizacja składu osobowego Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
14819-02-200810/63/08/IIIPrzyjęcie zaktualizowanych zmian do Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (wersja VIII)Uchwały ZarząduObowiązujący
14919-02-200810/64/08/IIIUdzielenie pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne w trybie „z wolnej ręki” na usługi uprzywilejowane, których przedmiotem jest przeprowadzenie szkoleń lub kompleksowa organizacja szkoleńUchwały ZarząduObowiązujący
15019-02-200810/65/08/IIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Uchwały ZarząduObowiązujący
15119-02-200810/66/08/IIIPrzyjęcie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiejUchwały ZarząduObowiązujący
15219-02-200810/67/08/IIIPrzyjęcie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiejUchwały ZarząduObowiązujący
15319-02-200810/68/08/IIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w 2008 roku .Uchwały ZarząduObowiązujący
15419-02-200810/69/08/IIIZmiana uchwały Nr 5/40/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie określenia zasad zakupu i przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez zakłady opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa jest podmiotem, który utworzył zakład.Uchwały ZarząduNieobowiązujący
15519-02-200810/70/08/IIIRozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w 2008 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowiaUchwały ZarząduObowiązujący
15619-02-200810/71/08/IIIUstalenie miesięcznego wynagrodzenia dyrektora Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu.Uchwały ZarząduObowiązujący
15719-02-200810/72/08/IIIOdwołanie Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
15819-02-200810/73/08/IIIWyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony, wydzielonych miejsc postojowych i budowę infrastruktury parkingowej na działce nr 6/4, położonej w obrębie nr 6 m. Elbląg przy ul. Królewieckiej 146, będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w ElbląguUchwały ZarząduObowiązujący
15919-02-200810/74/08/IIIZmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008Uchwały ZarząduObowiązujący
16015-02-201110/80/11/IVZmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 35/640/10/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 lipca 2010 rUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 141-160 z 14,844 rekordów.