Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
4117-10-202251/600/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 46/538/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 20 września 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
4217-10-202251/599/22/VIUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/22 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
4317-10-202251/608/22/VIUchwała Uchwały ZarząduObowiązujący
4417-10-202251/592/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Cyfrowy Region Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
4517-10-202251/596/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
4617-10-202251/601/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 16/176/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28- 001/22 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursoweUchwały ZarząduObowiązujący
4717-10-202251/602/22/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/22, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane ocenyUchwały ZarząduObowiązujący
4817-10-202251/598/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
4917-10-202251/605/22/VIUchwała w sprawie powołania dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
5017-10-202251/590/22/VIUchwała w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Szczytno na lata 2022-2030”Uchwały ZarząduObowiązujący
5117-10-202251/594/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Uchwały ZarząduObowiązujący
5217-10-202251/595/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
5317-10-202251/610/22/VIUchwała w sprawie wyrażenie zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Morągu przy ul. Zawiszy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 832/1 w obrębie nr 2 m. Morąg o powierzchni 0,0556 haUchwały ZarząduObowiązujący
5417-10-202251/593/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
5517-10-202251/597/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
5610-10-202250/587/22/VIUchwała w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego jest podmiotem tworzącym, na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowiaUchwały ZarząduObowiązujący
5710-10-202250/583/22/VIUchwała w sprawie przyjęcia zmian „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” o treści zatwierdzonej przez Komisję Europejską Uchwały ZarząduObowiązujący
5810-10-202250/579/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w ocenie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
5910-10-202250/582/22/VIUchwała w sprawie wyrażenia opinii o zgodności projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Iławy” z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego i strategią rozwoju województwa „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” Uchwały ZarząduObowiązujący
6010-10-202250/588/22/VIUchwała w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panem Janem Citko, zatrudnionym na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 41-60 z 14,713 rekordów.