Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
22129-01-20166/62/16/VUdzielenie upoważnienia pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do określonych czynności.Uchwały ZarząduUchylony
22207-07-201535/374/15/VZmiana uchwały Nr 63/838/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie Uchwały ZarząduZmieniony
22329-03-201618/318/16/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas określony Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu lokalu użytkowego o powierzchni 497 m², znajdującego się w budyn-ku położonym w Elblągu przy ul. Browarnej 79, 79A, 80, 81Uchwały ZarząduObowiązujący
22413-03-201813/251/18/VUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Wiesławie Przybysz, Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
22517-12-201960/854/19/VIUchwała w sprawie umorzenia należności Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich od firmy FCC Construccion S.A. w Madrycie.Uchwały ZarząduObowiązujący
22626-01-20104/49/10/IIIAktualizacja procedur w zakresie wykonywania zadan Instytucji Zarzadzajacej delegowanych Samorzadom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
22726-02-201910/109/19/VIUchwała w sprawie określenia zasad przygotowania do realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno” zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 7.Infrastruktura transportowa, działania 7.1.Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
22821-08-201837/829/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski) poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
22921-08-201837/827/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-002/17, na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.2. Innowacyjne firmy, Poddziałania 1.2.3. Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane ocenyUchwały ZarząduObowiązujący
23020-02-201810/171/18/VUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Wiesławie Przybysz - Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Pani Dorocie Solnickiej - Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Pani Katarzynie Koplińskiej - Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi.Uchwały ZarząduUnieważniony
23114-08-201836/768/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działania 5.1 Gospodarka odpadowa, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
23214-08-201836/767/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 3/42/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowaUchwały ZarząduObowiązujący
23320-08-201341/547/13/IVZmiana Uchwały Nr 9/119/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/13/6.1.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałanie 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.Uchwały ZarząduObowiązujący
23408-03-201114/156/11/IVPrzyjęcie projektu katalogu wskaźników monitorowania Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020Uchwały ZarząduObowiązujący
23527-02-201811/201/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę nr 4/74/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28- 002/18 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włącznie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursoweUchwały ZarząduObowiązujący
23621-03-201617/261/16/VUchwała w sprawie zmiany numeracji dróg gminnych na terenie województwa Warmińsko - MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
23727-02-201811/202/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę nr 4/72/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursoweUchwały ZarząduObowiązujący
23827-02-201811/217/18/VUchwała w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień w 2018 roku.Uchwały ZarząduObowiązujący
23920-05-201630/450/16/VUchwała w sprawie przyjęcia Procedury wydawania przez Województwo Warmińsko-Mazurskie opinii potwierdzającej zgodność projektu z Regionalną Strategią Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 na potrzeby konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020Uchwały ZarząduObowiązujący
24024-06-201930/429/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, z siedzibą przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie, dla którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 221-240 z 14,844 rekordów.