Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
20110-10-202250/579/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w ocenie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
20210-10-202250/582/22/VIUchwała w sprawie wyrażenia opinii o zgodności projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Iławy” z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego i strategią rozwoju województwa „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” Uchwały ZarząduObowiązujący
20310-10-202250/584/22/VIUchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą Bawmy się – Mikołajki na sportowo będącego przedmiotem oferty złożonej przez Olimpiady Specjalne Polska Warmińsko- Mazurskie w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
20410-10-202250/585/22/VIUchwała w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Olsztynie do działania w imieniu i na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach inwestycji pn. „Budowa nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie”Uchwały ZarząduObowiązujący
20510-10-202250/586/22/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
20610-10-202250/587/22/VIUchwała w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego jest podmiotem tworzącym, na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowiaUchwały ZarząduObowiązujący
20710-10-202250/581/22/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej do zatwierdzania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 rocznych podsumowań końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroliUchwały ZarząduObowiązujący
20810-10-202250/588/22/VIUchwała w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panem Janem Citko, zatrudnionym na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
20910-10-202250/583/22/VIUchwała w sprawie przyjęcia zmian „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” o treści zatwierdzonej przez Komisję Europejską Uchwały ZarząduObowiązujący
21010-10-202250/580/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stawek wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w ocenie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
21104-10-202249/564/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 34/384/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 12 lipca 2022 r., w sprawie wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach naboru w trybie nadzwyczajnym nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz zatwierdzenie Listy projektów wybranych do dofinansowania (z późn. zm.).Uchwały ZarząduObowiązujący
21204-10-202249/574/22/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Wittbrodtowi, Dyrektorowi Mazurskiego Parku Krajobrazowego, do działania w ramach przygotowania i realizacji projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk wodnych oraz od wód zależnych w Europie północno-wschodniej”Uchwały ZarząduObowiązujący
21304-10-202249/576/22/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Warmińsko – Mazurskiemu Centrum Chorób Płuc w Olsztynie, na przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy Panu Romanowi Formela prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FORMEL Roman Formela do dnia 31.12.2022 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
21404-10-202249/578/22/VIUchwała w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2022 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
21504-10-202249/577/22/VIUchwała w sprawie wyrażenie zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej od Gminy Miasto Elbląg, po obniżonej cenie za kwotę 1,00 zł, nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Elblągu przy ul. Saperów 14F, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 233/10 w obrębie nr 18 m. Elbląg, o powierzchni 0,1874 haUchwały ZarząduObowiązujący
21604-10-202249/575/22/VIUchwała w sprawie zaopiniowania w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ełk na lata 2022- 2037”Uchwały ZarząduObowiązujący
21727-09-2022XLII/622/22Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały SejmikuObowiązujący
21827-09-2022XLII/621/22Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037Uchwały SejmikuObowiązujący
21927-09-2022XLII/624/22Uchwała w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzeniaUchwały SejmikuObowiązujący
22027-09-2022XLII/620/22Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu „Ocena sytuacji na rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w I półroczu 2022 roku.”Uchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 201-220 z 14,864 rekordów.