Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
20116-02-20189/164/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę nr 26/329/17/V z 24 kwietnia 2017 r.. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowieUchwały ZarząduObowiązujący
20216-02-20189/165/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę nr 8/142/18/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
20313-02-20188/142/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduZmieniony
20421-01-20165/36/16/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej”, „Realizacja programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej, w tym: Projekt „Umiem pływać”, Program „Multisport” oraz Program „Mały Mistrz””, „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast”, „Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego”, „Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016. Uchwały ZarząduObowiązujący
20513-02-20188/139/18/VUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panu Łukaszowi Popławskiemu – Kierownikowi Biura Projektów Energetyka Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do podpisywania wszelkich pism i dokumentów z wyłączeniem aktów administracyjnych i zaświadczeń, w ramach toczących się postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących odzyskiwania środków Regionalnego Programu Operacyjnego WiM na lata 2014-2020 na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zm.).Uchwały ZarząduObowiązujący
20627-02-201811/200/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę nr 4/73/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włącznie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.Uchwały ZarząduObowiązujący
20722-01-20184/73/18/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włącznie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursoweUchwały ZarząduZmieniony
20813-02-20188/140/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 37/516/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie konkursu nr RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowaUchwały ZarząduObowiązujący
20917-10-202251/608/22/VIUchwała Uchwały ZarząduObowiązujący
21022-01-20084/18/08/IIIDokonanie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiejUchwały ZarząduObowiązujący
21126-03-201214/180/12/IVZatwierdzenie protokółu z rokowań Uchwały ZarząduObowiązujący
21217-05-201025/465/10/IIIOdwołanie pełnomocnictwa udzielonego Panu Markowi Orzechowskiemu - Dyrektorowi Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli Uchwałą Nr 53/622/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r., do jednoosobowego działania we wszystkich sprawach związanych z działalnością statutową Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w BrukseliUchwały ZarząduObowiązujący
21327-02-201811/178/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.Uchwały ZarząduObowiązujący
21421-08-201837/831/18/VUchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
21512-02-20197/73/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.01.03-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.3 Infrastruktura kultury - ZIT Bis Ełk poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane ocenyUchwały ZarząduObowiązujący
21607-06-201131/390/11/IVDokonanie zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Uchwały ZarząduObowiązujący
21707-06-201131/403/11/IVPrzyjęcie projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Uchwały ZarząduObowiązujący
21813-02-20188/137/18/VUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Marcie Kur – Kierownikowi Biura Projektów Transport Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do podpisywania wszelkich pism i dokumentów z wyłączeniem aktów administracyjnych i zaświadczeń, w ramach toczących się postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących odzyskiwania środków Regionalnego Programu Operacyjnego WiM na lata 2014-2020 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).Uchwały ZarząduObowiązujący
21917-05-201128/353/11/IVDokonanie zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Uchwały ZarząduObowiązujący
22023-09-201945/640/19/VIUchwała w sprawie uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 2189 N – ul. Augustyna Steffena i nr 2182 N – ul. Osińskiego w Pasłęku i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnychUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 201-220 z 14,844 rekordów.