Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
18126-07-202236/421/22/VIUchwała w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Aleksandra Sewruka w ElbląguUchwały ZarząduObowiązujący
18226-07-202236/417/22/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Magdalenie Horyd – Głównemu Specjaliście Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – do jednoosobowego działaniaUchwały ZarząduObowiązujący
18326-07-202236/427/22/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały ZarząduObowiązujący
18426-07-202236/418/22/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Magdalenie Horyd – Głównemu Specjaliście Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do składania w imieniu Województwa Warmińsko- Mazurskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”Uchwały ZarząduObowiązujący
18526-07-202236/425/22/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marzenie Figant - p.o. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu do prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlaneUchwały ZarząduObowiązujący
18626-07-202236/420/22/VIUchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Pandemie i zarazy w dziejach Warmii i Mazur” będącego przedmiotem oferty złożonej przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Działdowie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
18726-07-202236/426/22/VIUchwała w sprawie wyznaczenia Pana Ryszarda Cecota do pełnienia z ramienia Województwa Warmińsko-Mazurskiego funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie na kolejną kadencję na lata 2022-2025Uchwały ZarząduObowiązujący
18826-07-202236/414/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (Schemat B) odnośnie Warmia i Mazury Sp. z o.o. pn.: „Energy Biznes – Farma fotowoltaiczna i pompa ciepła”, umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu Osi Priorytetowej 4. Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020.Uchwały ZarząduObowiązujący
18926-07-202236/422/22/VIUchwała w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
19019-07-202235/398/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych "Doren" im. Berty Trusiewicz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Różewcu za rok 2021Uchwały ZarząduObowiązujący
19119-07-202235/397/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie za rok 2021Uchwały ZarząduObowiązujący
19219-07-202235/395/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie za rok 2021Uchwały ZarząduObowiązujący
19319-07-202235/401/22/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie na zrzeczenie się prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami i budowlami, położonej w Rudziszkach, gmina Węgorzewo oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Rudziszki, jako działki nr 168/1, 168/2, 169 i 178 o łącznej pow. 12,8800 ha, KW Nr OL2G/00002965/8 zbędnej dla prowadzenia działalności leczniczej Szpitala, na rzecz Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
19419-07-202235/393/22/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia do negocjowania programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i MazurUchwały ZarząduObowiązujący
19519-07-202235/396/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Reszlu za rok 2021 Uchwały ZarząduObowiązujący
19619-07-202235/394/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 6/57/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 oraz w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20Uchwały ZarząduObowiązujący
19719-07-202235/413/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku za 2021 rokUchwały ZarząduObowiązujący
19819-07-202235/410/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku za 2021 rokUchwały ZarząduObowiązujący
19919-07-202235/411/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku za 2021 rokUchwały ZarząduObowiązujący
20019-07-202235/408/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie za 2021 rokUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 181-200 z 14,713 rekordów.