Inspektor Ochrony Danych

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departamenty / Biura
Wersja z dnia

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych: Paweł Żywicki
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. nr 8
tel. (89) 521 94 39
 
 1. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:
  1. informowanie Zarządu Województwa i pracowników Urzędu przetwarzających dane osobowe o obowiązkach na nich spoczywających wynikających z RODO oraz aktualnych przepisów prawa krajowego o ochronie danych osobowych i przepisów prawa Unii Europejskiej w tym zakresie i doradzanie im w tych sprawach;
  2. monitorowanie przestrzegania przepisów prawa, o których mowa w pkt 1 oraz wdrożonych w Urzędzie polityk ochrony danych osobowych;
  3. doradzanie, opiniowanie i udzielanie na żądanie Marszałka, Zarządu Województwa lub Dyrektorów zaleceń i opinii co do oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO, w tym w szczególności przedstawianie w razie potrzeby swojego stanowiska w następujących kwestiach:
   1. zasadności lub obowiązku przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych,
   2. doboru metodologii przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych,
   3. zasadności co do przeprowadzenia wewnętrznej oceny bądź zlecenia przeprowadzenia oceny podmiotowi zewnętrznemu,
   4. zabezpieczeń (w tym środków technicznych i organizacyjnych) stosowanych do eliminowania lub ograniczania wszelkich zagrożeń praw i interesów osób, których dane dotyczą,
   5. prawidłowości przeprowadzonej oceny skutków dla ochrony danych i zgodności jej wyników z RODO (tj. oceny, czy można kontynuować przetwarzanie, czy też nie oraz jakie zabezpieczenia można zastosować);
  4. współpraca z organem nadzorczym w rozumieniu RODO;
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu, o którym mowa w pkt 4 w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami dotyczącymi oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
  6. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO;
  7. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art.30 RODO w oparciu o dane otrzymane od innych komórek organizacyjnych Urzędu odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych;
  8. rejestrowanie udzielonych i odebranych upoważnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego do przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych osobowych i/lub czynnościach przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie stosownego rejestru.