Wersja nieobowiązująca z dnia

Procedura dotycząca drzewa lub krzewu stanowiącego złomy lub wywroty

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody:

  1. wywrot to drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
  2. złom to drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody usuwać złomy i wywroty mogą:

1) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właściciele urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządcy dróg, zarządcy infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu.

Z oględzin, o których mowa powyżej sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew. Podmioty określone w ww. przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują te informacje na adres:

Dla spraw dotyczących nieruchomości należących do miasta Olsztyna:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Polityki Ekologicznej i Przyrody
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
Osoby do kontaktu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
Joanna Christianus – inspektor (89) 512 54 58
Adam Mrozek – inspektor (89) 512 54 87

dla spraw dotyczących nieruchomości należących do miasta Elbląg:

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu
ul. Bohaterów Westerplatte 18
82-300 Elbląg
Osoba do kontaktu w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu:
Jerzy Kazimierczak – główny specjalista (55) 611 45 90

2) inne podmioty lub osoby fizyczne mogą usunąć wywrócone lub złamane drzewa tylko po przeprowadzeniu przez organ właściwy do wydania zezwolenia (tj.: pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w przypadku Miasta Olsztyna lub pracownika Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w przypadku Miasta Elbląg) oględzin, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.