Zadania wspólne departamentów/biur

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Urząd Marszałkowski
Wersja z dnia nieobowiązująca

Zadania wspólne departamentów/biur

Do zadań wspólnych Departamentów należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów strategii rozwoju Województwa oraz wieloletnich programów rozwoju gospodarczego i społecznego, a także monitorowanie ich realizacji;
 2. realizacja zadań związanych z Kontraktem Wojewódzkim oraz współpraca w tym zakresie z Departamentem Polityki Regionalnej;
 3. opracowywanie projektów planów pracy, planów kontroli i planów szkoleń;
 4. opracowywanie propozycji do projektu budżetu;
 5. realizacja dochodów budżetowych;
 6. dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie;
 7. inicjowanie i zapewnienie realizacji zadań o charakterze wojewódzkim określonych ustawami;
 8. przygotowywanie projektów aktów prawnych uchwalanych przez Sejmik, Zarząd i wydawanych przez Marszałka;
 9. wykonywanie aktów prawnych Sejmiku, Zarządu i Marszałka;
 10. opracowywanie informacji, sprawozdań, analiz i innych materiałów pod obrady Sejmiku, jego Komisji, Zarządu i dla potrzeb Marszałka;
 11. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski komisji, interpelacje radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów;
 12. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
 13. współdziałanie z organizacjami gospodarczymi, społecznymi i zawodowymi;
 14. realizacja zadań obronnych zgodnie z zakresem działania, określonych odrębnymi przepisami;
 15. przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej i ochronie danych osobowych;
 16. rozpatrywanie spraw indywidualnych należących do zakresu działania Departamentu w granicach upoważnienia udzielonego przez Marszałka;
 17. rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji, badanie ich zasadności i terminowe załatwianie; 2
 18. udzielanie - we współpracy z Gabinetem Marszałka - informacji środkom masowego przekazu o działalności i zamierzeniach w zakresie realizacji zadań Departamentu oraz reagowanie na publikacje w środkach masowego przekazu;
 19. współpraca z Departamentem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego;
 20. współdziałanie z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w zakresie organizowania służbowych wyjazdów za granicę oraz przyjmowania osób i delegacji z zagranicy oraz informowanie Departamentu Współpracy Międzynarodowej o planowanych i zrealizowanych inicjatywach w zakresie współpracy międzynarodowej;
 21. współpraca z Departamentem Kontroli w zakresie prowadzenia książki kontroli zewnętrznych;
 22. obsługa merytoryczna i techniczna narad organizowanych przez Marszałka lub Członków Zarządu;
 23. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej;
 24. wykonywanie innych zadań zleconych przez Marszałka lub Członków Zarządu w zakresie działalności Urzędu;
 25. wykonywanie przepisów ustawy o opłacie skarbowej;
 26. uzgadnianie ze Skarbnikiem Województwa lub z Departamentem Finansów i Skarbu wszystkich wystąpień dotyczących uruchomienia, zwiększenia lub korekty dotacji z budżetu państwa;
 27. prowadzenie rejestrów decyzji i postanowień wydanych przez Zarząd i Marszałka;
 28. przygotowywanie, aktualizacja i przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej informacji na stronę internetową Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
 29. wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej;
 30. niezwłoczne przekazywanie pism, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej skierowanych niezgodnie z zadaniami danej komórki organizacyjnej do Biura Organizacyjnego i Kancelarii Ogólnej lub odpowiedniego departamentu.