Wersja nieobowiązująca z dnia

Rzecznik Funduszy Europejskich przy IZ RPO WiM 2014-2020

Rzecznik Funduszy Europejskich przy Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020: Agnieszka Adamowska
10-233 Olsztyn, ul. Parkowa 1, pok. 2
tel. (89) 512 57 60
fax. (89) 512 57 69

Do zadań Rzecznika przy IZ RPO WiM 2014-2020 (RFE) należy w szczególności:

  1. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPO WiM 2014-2020;
  2. analizowanie zgłoszeń, o których mowa w pkt 1;
  3. udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń, o których mowa w pkt 1;
  4. dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach RPO WiM 2014-2020 obowiązujących w IZ;
  5. formułowanie propozycji usprawnień dla IZ RPO WiM 2014-2020.