Wersja nieobowiązująca z dnia

Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Kierownika Biura: Andrzej Pęziński

10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 220
tel. (89) 512 58 96
fax. (89) 512 58 99

 

Do zakresu działania Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego (OB) należy w szczególności:

  1. współpraca z administracją niezespoloną i zespoloną oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie zarządzania kryzysowego, obronności, obrony cywilnej, bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojewódzki Sztab Wojskowy, Straż Graniczna, Urząd Celny, Wydział Zarządzania Kryzysowego Wojewody, OSP, WOPR – z wyłączeniem prowadzenia spraw, o których mowa w § 47 ust. 2 pkt 8 i ust. 4 pkt 3 );
  2. współpraca z Biurem Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego przy wykonywaniu przez to biuro zadań, o których mowa w § 47 ust. 2 pkt 8 i ust. 4 pkt 3;
  3. planowanie przedsięwzięć w sprawach obronności na czas pokoju i wojny;
  4. określanie zadań do realizacji przez Departamenty i podległe im jednostki organizacyjne z zakresu obronności, obrony cywilnej, sytuacji kryzysowych oraz nadzór nad ich realizacją;
  5. organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz sporządzanie i uaktualnianie dokumentacji z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego wynikających z ustaw, rozporządzeń, wytycznych Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz zarządzeń Wojewody;
  6. planowanie i organizowanie szkoleń i treningów ewakuacji z budynków Urzędu;
  7. ocena sprawozdań przesyłanych przez służby i przedkładanie wniosków Marszałkowi dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  8. nadzór nad pracą wojewódzkiej komisji do spraw służby zastępczej;
  9. realizacja innych zadań określonych przepisami.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.