Wersja obowiązująca z dnia

Schemat procedur kontroli przeprowadzanych przez Departament Infrastruktury i Geodezji

Schemat procedury kontroli: przechowawców akt osobowych i płacowych, przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, przedsiębiorców prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ADR:

 1. Doręczenie ,,zawiadomienia o kontroli”.
 2. Wszczęcie kontroli (na podstawie upoważnienia).
 3. Prowadzenie czynności kontrolnych.
 4. Zakończenie czynności kontrolnych i podpisanie ,,protokołu kontroli”. W przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wykonywania działalności wyznacza termin ich usunięcia.

Schemat procedury kontroli w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym i warunków określonych w tym zezwoleniu:

 1. Doręczenie zawiadomienia o kontroli.
 2. Wszczęcie kontroli (na podstawie pisemnego upoważnienia) - wezwanie kontrolowanego do przedłożenia w określonym terminie dokumentów, potwierdzających, że spełnia on wymagania ustawowe i warunki określone w zezwoleniu.
 3. Podpisanie protokołu kontroli.
 4. W przypadku kontroli stwierdzającej niespełnienie przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą wydania zezwolenia - wezwanie przedsiębiorcy do spełnienia tych wymogów w wyznaczonym terminie.

Schemat procedury kontroli w zakresie prawidłowości pobierania przez przewoźników opłat za przewóz osób:

 1. Prowadzenie działań kontrolnych w pojeździe, podczas wykonywania przewozu osób.
 2. Okazanie legitymacji służbowej oraz upoważnienia do kontroli.
 3. Sporządzenie i podpisanie protokołu kontroli.