Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Konsultacje społeczne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w 2017 roku w województwie warmińsko-mazurskim

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

INFORMUJE

W dniu 23 stycznia 2017 r., podjęto decyzję o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego określającego ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w 2017 roku w województwie warmińsko-mazurskim, celem zebrania uwag i opinii w konsultowanej sprawie.

Konsultacje kierowane są organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) mających w działalności statutowej sferę zadań publicznych obejmujących ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017.

Projekt uchwały sejmiku wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: http://bip2.warmia.mazury.pl/ w zakładce: ”Konsultacje społeczne”, https://wrota.warmia.mazury.pl/ w zakładce „Obszary Wiejskie” oraz na tablicy ogłoszeń, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uwagi i opinie można zgłaszać na piśmie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia zaproszenia do konsultacji społecznych wraz z Projektem uchwały i formularzem zgłaszania uwag i opinii na adres: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn na wypełnionym formularzu zgłaszania uwag i opinii lub mailem na adres: dow@warmia.mazury.pl. Za datę zachowania terminu uważa się datę wpływu opinii, uwag do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Opinie i uwagi, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki: