Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wydaniu decyzji udzielającej NOVAGO Sp. z o.o. ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji dla odpadów innych niż niebezpieczne, z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych, do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę, zlokalizowanej w miejscowości Różanki, na działkach o nr ewidencyjnych 2/16, 2/5 i 2/11 obręb Różanki, gmina Susz.

Olsztyn, dnia 6.07.2016 r.

OŚ-PŚ.1431.38.2016

INFORMACJA

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.)

 

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji udzielającej NOVAGO Sp. z o.o. ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji dla odpadów innych niż niebezpieczne, z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych, do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę, zlokalizowanej w miejscowości Różanki, na działkach o nr ewidencyjnych 2/16, 2/5 i 2/11 obręb Różanki, gmina Susz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departamencie Ochrony Środowiska, ul. Głowackiego 17, pok. 302, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30.

 

 

Jednocześnie informuję, że podstawowe dane o przedmiotowej decyzji zostały umieszczone pod pozycją 269/2016 w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie dostępnym na stronie www.bip.warmia.mazury.pl w menu przedmiotowym „Ochrona Środowiska”.