Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu świń o więcej niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, zlokalizowanej w Zawrotach 6 B, na działce o nr ew. 431/18, obręb Bramka, gmina Morąg.

Olsztyn, dnia 3.06.2016 r.
OŚ-PŚ.7222.64.2015
INFORMACJA
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.)

 

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu świń o więcej niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, zlokalizowanej w Zawrotach 6 B, na działce o nr ew. 431/18, obręb Bramka, gmina Morąg

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departamencie Ochrony Środowiska, ul. Głowackiego 17, pok. 302, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30.

 

Jednocześnie informuję, że podstawowe dane o przedmiotowej decyzji zostały umieszczone pod pozycją 178/2016 w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie dostępnym na stronie www.bip.warmia.mazury.pl w menu przedmiotowym „Ochrona Środowiska”.