Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Kozłowo, na działkach o nr ewidencyjnych 3/18, 3/20 i 3/21, obręb Kozłowo, gmina Kozłowo

Olsztyn, dnia 4.04.2016 r.
OŚ-PŚ.7222.54.2015
INFORMACJA
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.)

 

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departamencie Ochrony Środowiska, ul. Głowackiego 17, pok. 302, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30.