Wersja obowiązująca z dnia

Rejestracja skarg i wniosków

  1. Marszałek, Wicemarszałkowie, Członkowie Zarządu, Sekretarz Województwa, Dyrektorzy Departamentów oraz pracownicy merytorycznych Departamentów dokonują kwalifikacji wpływających do Urzędu pism jako skargi lub wniosku na podstawie ich treści, w celu zapewnienia ich rozpatrzenia i załatwienia zgodnie z właściwością organów oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  2. Pracownik, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie swojemu przełożonemu służbowemu.
  3. W przypadku zakwalifikowania danego pisma jako skargi albo wniosku jego kopia jest przekazywana do Departamentu Kontroli, oraz niezwłocznie Sekretarzowi Województwa w celu zapoznania się z nią, z tym, że czynności tej nie dokonuje się, gdy do rozpatrzenia skargi lub wniosku właściwy jest Sejmik Województwa. Departament Kontroli, który jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru skarg i wniosków, dla których właściwy do rozpatrzenia i załatwienia jest Zarząd lub Marszałek, dokonuje rejestracji pisma, a następnie w przypadku, gdy do rozpatrzenia i załatwienia skargi właściwy jest Zarząd lub Marszałek, przekazuje je do rozpatrzenia właściwemu merytorycznie Departamentowi. Departament ten w razie konieczności przy rozpatrzeniu skargi albo wniosku współpracuje z jednostką organizacyjną Województwa.
  4. W przypadku skarg lub wniosków zaadresowanych do Departamentów, których rozpatrzenie i załatwienie nie należy do właściwości Sejmiku, dopuszcza się przekazanie do Departamentu Kontroli kopii skargi albo wniosku, celem rejestracji, najpóźniej w dniu, w którym upływa termin jej załatwienia z jednoczesnym przekazaniem kopii skargi albo wniosku Sekretarzowi w celu zapoznania się z treścią tego pisma.
  5. W przypadku zarejestrowania skargi lub wniosku w rejestrze skarg i wniosków późniejsze ustalenie, iż dane pismo nie jest skargą lub wnioskiem, stanowi podstawę do wykreślenia tego pisma z rejestru skarg i wniosków. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do rejestru skarg i wniosków dołącza się zawiadomienie z właściwego merytorycznie Departamentu zawierające wskazanie przyczyn, dla których uznano, iż dane pismo zarejestrowane w centralnym rejestrze skarg i wniosków nie jest skargą lub wnioskiem.
  6. Rejestracji podlegają wszystkie skargi i wnioski niezależnie od sposobu ich wniesienia.
  7. Niezależnie od rejestru skarg i wniosków każdy Departament merytorycznie załatwiający sprawę, która należy do właściwości Zarządu lub Marszałka, z wyłączeniem Departamentu Kontroli, ma obowiązek prowadzenia ewidencji załatwianych skarg i wniosków wpływających do Urzędu. Skargi i wnioski wpływające bezpośrednio do jednostek organizacyjnych Województwa, podlegają ewidencji w rejestrach prowadzonych w tych jednostkach.
  8. Rejestrację oraz kontrolę terminowego załatwiania skarg i wniosków, które należą do właściwości Zarządu lub Marszałka, Dyrektorzy Departamentów powierzają imiennie wyznaczonym pracownikom.