Wersja obowiązująca z dnia

Przyjmowanie skarg i wniosków

  1. Marszałek lub w jego zastępstwie Wicemarszałkowie i Członkowie Zarządu przyjmują zainteresowane osoby w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 12.00 do 16.00.
  2. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania jest dniem wolnym od pracy, zainteresowane osoby przyjmowane są w następnym dniu roboczym.
  3. Sekretarz Województwa, Dyrektorzy Departamentów i ich zastępcy przyjmują zainteresowane osoby w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 10.00 do 16.00 oraz w pozostałe dni robocze od godziny 12.00 do 15.30.
  4. Pracownicy Urzędu przyjmują zainteresowane osoby w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.
  5. W przypadku uzasadnionym godzinami pracy zainteresowanej osoby przyjęcie tej osoby w sprawach skarg lub wniosków powinno nastąpić po godzinach jej pracy po uprzednim ustaleniu terminu spotkania przez właściwy sekretariat.
  6. Informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków przez w/w osoby powinny być wywieszone w widocznym miejscu w siedzibie Urzędu, w siedzibach biur regionalnych oraz w siedzibach samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa.
  7. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie protokół dokumentujący dokonanie tej czynności sporządzony stosownie do postanowień § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, podlega wpisowi do rejestru skarg i wniosków, prowadzonego w Departamencie Kontroli oraz w ewidencji prowadzonej w Departamencie merytorycznie załatwiającym skargę lub wniosek, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwy do załatwienia sprawy jest Zarząd lub Marszałek. Kopia protokołu podlega w takim przypadku przekazaniu Sekretarzowi Województwa w celu zapoznania się z nim. Gdy właściwy do załatwienia skargi lub wniosku jest Sejmik Województwa, protokół podlega wpisaniu do rejestru prowadzonego w Kancelarii Sejmiku.
  8. Warunki organizacyjne przyjmowania skarg i wniosków przez Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu i Sekretarza Województwa zapewnia Departament Organizacyjny.