Wersja obowiązująca z dnia

Wydawanie zaświadczeń

Wydawanie zaświadczeń

Wydanie zaświadczenia, o wpisie do rejestru, następuje na wniosek przedsiębiorcy turystycznego. Zaświadczenie może zostać wydane, odpowiednio do wskazania wnioskodawcy, w postaci papierowej lub elektronicznej.

Załączniki do wniosku

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł zgodnie z częścią II pkt. 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Numer konta bankowego

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn, Bank Handlowy SA 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003 z dopiskiem „opłata za wydanie zaświadczenia”.

Alternatywa dla zaświadczenia wydawanego przez Marszałka Województwa

Zamiast zaświadczenia można pobrać ze strony internetowej https://ewidencja.ufg.pl wydruk aktualnych informacji o przedsiębiorcach turystycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, który ma moc zrównaną z mocą zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydanego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (co nie podlega opłacie skarbowej).

Sprawę prowadzi

Departament Turystyki i Sportu
Adres: ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn, pok. 122
tel. 89-52-16-979, 89-52-16-908
e-mail: dt@warmia.mazury.pl

Załączniki