Wersja obowiązująca z dnia

Kategoryzacja obiektów hotelarskich położonych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca. Jeżeli sprawa jest skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (podstawa prawna art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm./)

Sprawę prowadzi

Departament Turystyki i Sportu
Adres: ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn, pok. 122
tel. 89-52-16-916, 89-52-16-911
e-mail: dt@warmia.mazury.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Turystyki i Sportu
ul. Mariańska 3
10-052 Olsztyn

lub przesłanie za pośrednictwem poczty.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie promesy dla obiektu hotelarskiego, w którym mają być świadczone usługi hotelarskie:
  • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, lub zmianę sposobu użytkowania obiektu,
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
 2. Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii:
  • opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez obiekt wymagań dla wnioskowanego rodzaju i kategorii,
  • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzająca bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, dla obiektów, dla których wydano wymienione dokumenty na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
  • opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
  • opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany – opinia właściwego miejscowego państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzająca, że spełnienie wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe, o ile zachodzi taka konieczność,
  • dowody wniesienia opłaty za ocenę i wydanie decyzji,
 3. Wniosek o potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii:
  • opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez obiekt wymagań dla wnioskowanego rodzaju i kategorii,
  • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzająca bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, dla obiektów, dla których wydano wymienione dokumenty na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
  • opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
  • opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany – opinia właściwego miejscowego państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzająca, że spełnienie wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe, o ile zachodzi taka konieczność,
  • dowody wniesienia opłaty za ocenę i wydanie decyzji,
 4. Wniosek o zmianę rodzaju / kategorii skategoryzowanego obiektu hotelarskiego:
  • opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez obiekt wymagań dla wnioskowanego rodzaju i kategorii,
  • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzająca bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, dla obiektów, dla których wydano wymienione dokumenty na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
  • opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
  • opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany – opinia właściwego miejscowego państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzająca, że spełnienie wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe, o ile zachodzi taka konieczność,
  • dowody wniesienia opłaty za ocenę i wydanie decyzji,

Opłaty

 1. Opłata za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii :
  • 1 500 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej czteroma i pięcioma gwiazdkami,
  • 1 000 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej trzema gwiazdkami,
  • 600 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej jedną i dwiema gwiazdkami oraz pensjonatów powyżej 20 pokoi,
  • 500 zł – dla oceny domów wycieczkowych,
  • 400 zł - dla oceny pensjonatów do 20 pokoi,
  • 300 zł - dla oceny kempingów (campingów) i schronisk,
  • 100 zł – dla oceny schronisk młodzieżowych i pól biwakowych.
  Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego SANTANDER BANK POLSKA S. A. - 08 1090 2718 0000 0001 4649 4218 z zaznaczeniem „za kategoryzację”.
 2. Za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł na konto: Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, Bank Handlowy SA 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003 (wysokość opłaty zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, /Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm./)

Sposób odwołania

Odwołanie za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego do ministra właściwegodo spraw turystyki w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011 r. Nr 10, poz. 54)

Załączniki