Wersja obowiązująca z dnia

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 1. Rozpatrywanie i merytoryczne załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie następuje na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w wydanych na jego podstawie aktach wykonawczych regulujących organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków i należy do zadań:
  1. Departamentów właściwych ze względu na przedmiot sprawy - w przypadku skarg lub wniosków, do rozpatrzenia i załatwienia których właściwy jest Zarząd lub Marszałek, z zastrzeżeniem pkt 2 i ust. 2;
  2. jednostek organizacyjnych Województwa, w przypadku ich przekazania przez Sejmik lub Departament nadzorujący daną jednostkę na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W przypadku, gdy skarga lub wniosek, której rozpatrzenie i załatwienie należy do właściwości Zarządu lub Marszałka, dotyczy Sekretarza Województwa lub Dyrektora Departamentu, rozpatrzenie i merytoryczne załatwianie skargi lub wniosku należy do Departamentu wyznaczonego w tym celu przez Marszałka.
 3. Załatwianie skarg i wniosków, których rozpatrzenie i załatwienie należy do właściwości Zarządu lub Marszałka, polega na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstawania oraz zawiadomieniu zainteresowanych osób i instytucji o sposobie ich załatwienia.
 4. Informacje zawarte w skargach i wnioskach, których rozpatrzenie i załatwienie należy do właściwości Zarządu lub Marszałka, a które pozostawia się bez rozpoznania z uwagi na okoliczność, że nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, mogą być wykorzystane w zakresie kompetencji organów Samorządu Województwa do podjęcia odpowiednich działań mających na celu wzmocnienie praworządności, usprawnienie pracy, zapobieganie nadużyciom, ochronę praw oraz lepsze zaspokajanie potrzeb ludności.
 5. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku, której załatwienie należy do właściwości Zarządu lub Marszałka, wymaga uprzedniego zbadania lub wyjaśnienia sprawy, niezbędne materiały zbiera Departament właściwy do dokonania czynności związanych z rozpoznaniem skargi lub wniosku. W tym celu może zwrócić się do innych organów o przekazanie materiałów i wyjaśnień.
 6. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, a jednym z nich jest Zarząd lub Marszałek, Departament, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe niezwłocznie przekazuje, nie później niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku, i zawiadamia wnoszącego skargę lub wniosek.
 7. Departament wykonujący zadania związane z rozpatrzeniem skargi lub wniosku, których załatwienie należy do właściwości Zarządu lub Marszałka, może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz w granicach upoważnień udzielonych pracownikom tego Departamentu, podjąć stosowne środki, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstawania.
 8. Departament wykonujący zadania związane z rozpatrzeniem skargi lub wniosku, których załatwienie należy do właściwości Zarządu lub Marszałka, powinien zapewnić, że załatwienie skargi lub wniosku nastąpi w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, zaś o każdym przypadku niezałatwienia skargi w terminie zawiadomiony zostanie skarżący, wraz z podaniem przyczyn zwłoki i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy, a w razie niemożności załatwienia wniosku w terminie wnioskodawca zostanie zawiadomiony o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.
 9. Kopie odpowiedzi na skargi i wnioski, których rozpatrzenie i załatwienie należy do właściwości Zarządu lub Marszałka, udzielone przez właściwe merytoryczne Departamenty oraz kopie zawiadomień, o których mowa w ust. 6 i 8, przekazywane są do Departamentu Kontroli w celu dołączenia do rejestru skarg i wniosków najpóźniej w dniu, w którym upływa termin załatwienia sprawy.