Wersja obowiązująca z dnia

Wpis na Listę Produktów Tradycyjnych

Termin załatwienia

bez ustawowego terminu

Osoba kontaktowa

Biuro ds. Żywności

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
pok. 412

Telefon kontaktowy

(089) 521 92 50

Sposób załatwienia

Złożenie wniosku w formie papierowej (w wersji papierowej nalezy złożyć zarówno wniosek jak i załączniki) oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wpis produktu rolnego lub środka spożywczego na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 10, poz. 68 ze zm.) i zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2005 r. (Dz. U. z 2005 nr 58 poz. 509) oraz kserokopie dokumentów uwierzytelniających tradycję wytwarzania tego rodzaju produktu, w tym np:

  1. dokumenty z Muzeum Etnograficznego
  2. zapisy z ksiąg parafialnych
  3. fragmenty utworów literackich , w których zawarte są opisy wytwarzania i spożywania danego produktu
  4. biografie
  5. zapisy w historycznych książkach kucharskich
  6. zapis przekazu ustnego
  7. fotografie
  8. obrazy i inne materiały, które mogą posłużyć do udowodnienia że produkt jest tradycyjny

Czas realizacji

Do pół roku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 ze zm.).