Wersja obowiązująca z dnia

Terminy załatwiania skarg i wniosków

  1. Organ właściwy do załatwienia skargi lub wniosku powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
  2. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.
  3. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
  4. O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się wnioskodawcę.
  5. W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w pkt. 1 stosuje się przepisy art. 36-38 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
  6. W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie określonym w pkt. 1, właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.