Wersja obowiązująca z dnia

Nadzór i kontrola

Do zadań Sekretarza Województwa należy w szczególności organizowanie zasad właściwego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw dotyczących m.in. skarg i wniosków.
Dyrektorzy Departamentów zobowiązani są do sprawowania bieżącego nadzoru nad prawidłowością i terminowością załatwiania skarg i wniosków, których rozpatrzenie i załatwienie należy do właściwości Zarządu lub Marszałka, oraz dokonywania okresowych analiz i ocen sposobu ich załatwiania.