Wersja obowiązująca z dnia

Skargi i wnioski

Termin załatwienia

Organ właściwy do załatwienia skargi/wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
W razie niezałatwienia skargi w wyżej określonym terminie, organ ma obowiązek zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki i wskazać nowy termin jej załatwienia.
W razie niemożności załatwienia wniosku w wyżej określonym terminie, właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

Osoba kontaktowa

Małgorzata Siennicka

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli
Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(0-89) 512 57 80

Sposób załatwienia

  • Postępowanie w sprawie skarg i wniosków jest jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, wszczynanym na skutek wniesienia skargi/wniosku.
  • O sposobie rozpatrzenia skargi/wniosku zawiadamia się skarżącego/ wnioskodawcę.
  • Jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.
  • Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli
Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn

Wymagane Dokumenty

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Czas realizacji

Czas realizacji uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy.

Uwagi

  • O tym czy pismo jest skargą albo wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.
  • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania.
  • Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych-rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.
  • Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia, a wnioski do organów właściwych ze względu na ich przedmiot.

Podstawa prawna

  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.