Wersja obowiązująca z dnia

Rejestr grup producenckich

Termin załatwienia

30 dni od złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami przez grupę

Osoba kontaktowa

Dariusz Sargalski

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
ul. Emilii Plater 1, pok. 412
10-562 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(089) 521 02 78

Sposób załatwienia

Dokumenty należy złożyć do sekretariatu DROWiR, (następuje ich rejestracja), po rozpatrzeniu wniosku w stosownym terminie zostaje wydana decyzja w sprawie uzyskania wpisu do rejestru grup producenckich.

Miejsce odbioru

Dokumentacja przesyłana jest pocztą lub bezpośrednio można ją odebrać w siedzibie Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie, w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, pok. 414

Wymagane Dokumenty

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70 z późn. zm.)

Wniosek składany przez grupę powinien zawierać:

 1. nazwę i siedzibę wnioskodawcy,
 2. dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej aktem założycielskim,
 3. oznaczenie produktu lub grupy produktów,
 4. wypis z rejestru sądowego dotyczący wnioskodawcy,
 5. akt założycielski wnioskodawcy,
 6. listę członków wnioskodawcy - imię, nazwisko, numer indentyfikacyjny producenta, adres,
 7. plan działania grupy - opracowany na okres 5 lat; zgodny ze statutem (w przypadku grup owocowo - warzywnych zaakceptowany przez ARiMR plan dochodzenia do uznania z podziałem na okresy roczne lub półroczne),
 8. oświadczenie członków grupy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
 9. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 10. uchwała/protokół ze zgromadzenia członków/wspólników mówiąca o wystąpieniu z wnioskiem "grupy" ubiegającej się o wpisanie "grupy" do rejestru grup producentów rolnych/owoców i warzyw,
 11. opłata skarbowa za wydadnie decyzji administracyjnej - 10 zł.

Wniosek należy złożyć w formie papierowej i na elektronicznym nośniku informacji

Opłaty

 • 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej,
 • 17 zł za wydanie zaświadzcenia.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi należy wnieść za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Jeżeli powyższa sprawa będzie załatwiana w sposób elektroniczny to na dokumentach powinny być podpisy elektroniczne i potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku szuszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70 z późn. zm.).

Załączniki