Wersja obowiązująca z dnia

Informacje Ogólne

Dialog Społeczny
W celu rozwoju dialogu administracji publicznej (rządowej i samorządowej) z partnerami społecznymi (związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców) w regionach, ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240 ) w art. 41 dała możliwość tworzenia wojewódzkich rad dialogu społecznego zwanych dalej „WRDS”. WRDS tworzy marszałek województwa, na wspólny wniosek co najmniej jednej z organizacji pracowników i co najmniej jednej z organizacji pracodawców.
W dniu 24 września 2015 roku ze wspólnym wnioskiem o utworzenie WRDS do Marszałka Województwa Warmińsko–Mazurskiego wystąpiły:
 1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność” (NSZZ “Solidarność”);
 2. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ);
 3. Forum Związków Zawodowych (FZZ);
 4. Pracodawcy RP;
 5. Konfederacja Lewiatan;
 6. Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP);
 7. Business Centre Club - Związek Pracodawców (BCC-ZP).
Zarządzeniem Nr 126/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego utworzył Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego.
Do zadań WRDS należy w szczególności wyrażanie opinii i stanowisk:
 • w sprawach obejmujących zakres zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców, które są w kompetencji administracji rządowej i samorządowej regionu;
 • w sprawach społeczno-gospodarczych o zasięgu wojewódzkim;
 • w sprawach przekazanych przez Radę Dialogu Społecznego;
WRDS może również rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji - problem może być zgłoszony na piśmie przez każdą ze stron, związki zawodowe, organizacje pracodawców nie wchodzące w skład WRDS, organy administracji publicznej oraz strony, których konflikt dotyczy.
W skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wchodzą przedstawiciele:
 • wojewody – jako strony reprezentującej rząd (3 osoby);
 • marszałka województwa – jako strony reprezentującej samorząd terytorialny (3 osoby);
 • reprezentatywnych organizacji związkowych – jako strony pracowników (12 osób);
 • reprezentatywnych organizacji pracodawców – jako strony pracodawców (12 osób).
Obsługę WRDS, zgodnie z ustawą, zapewnia marszałek województwa – jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
KONTAKT DO WRDS WM:
Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego:
adres: ul. Głowackiego 17, 10-562 Olsztyn, pokój nr 3
e-mail: wrds@warmia.mazury.pl
Małgorzata Gołębicka-Matusiak - tel. (89) 51 25 872, tel. kom. 514 918 852, fax (89) 51 25 876
Joanna Glezman - tel. (89) 51 25 880,tel. kom. 724 777 741
Ilona Żyłka - tel. (89) 51 25 873

Aktualne informacje z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego znajdują się na stronie: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/wojewodzka-rada-dialogu-spolecznego