Wersja obowiązująca z dnia

Obszar ograniczonego użytkowania na dwóch odcinkach linii kolejowej E65 trasa Warszawa - Gdynia w kilometrze od 182+900 do 183+400 oraz od 230+650 do 231+100

Dnia 16 lutego 2021 r. podczas XXIV Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjęta została uchwała w sprawie utworzenia w granicach województwa warmińsko-mazurskiego obszaru ograniczonego użytkowania na dwóch odcinkach linii kolejowej E65 trasa Warszawa - Gdynia w kilometrze od 182+900 do 183+400 oraz od 230+650 do 231+100.

Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E-65 na trasie Warszawa - Gdynia jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W obecnym stanie prawnym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) obszar ograniczonego użytkowania dla tych przedsięwzięć tworzy sejmik województwa w drodze uchwały.

Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego jest organem właściwym do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, wyznaczonego wzdłuż przedmiotowej linii kolejowej na podstawie wykonanej analizy porealizacyjnej, dla części leżącej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Zgodnie z art. 129 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel nieruchomości może żądać wykupienia nieruchomości lub jej części. Natomiast zgodnie z ust. 2, w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę. Szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości.

Jak wynika z art. 136 ustawy Prawo ochrony środowiska, w razie ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska w wyniku ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowania lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne.

Zgodnie z art. 136 ust. 2 powołanej ustawy obowiązany do wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania. Podmiotem zarządzającym linią kolejową E-65 jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa.

W razie określenia na obszarze ograniczonego użytkowania wymagań technicznych dotyczących budynków, szkodą są także koszty poniesione w celu wypełnienia tych wymagań przez istniejące budynki, nawet w przypadku braku obowiązku podjęcia działań w tym zakresie.

Zgodnie z art. 129 ust. 4 ww. ustawy z roszczeniem odszkodowawczym można wystąpić w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ww. aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

Uchwała tworząca OOU wokół po przebudowie i rozbudowie linii kolejowe E-65 weszła w życie po 14 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Publikacja ww. uchwały nastąpiła dnia 16 marca 2021 r.