Wersja obowiązująca z dnia

Prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej

Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej

 Podstawa prawna

Art. 6 ust. 2a ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985r (Dz.U. z 2022 r. poz. 883 t.j.) „Oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim dokonuje marszałek województwa na podstawie operatu rybackiego, dokumentacji gospodarki rybackiej oraz programu ochrony i odbudowy zasobów ryb, co najmniej raz na pięć lat” oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r., w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 103).

 Wymagane dokumenty:

  • umowa na podstawie, której użytkowany jest obwód rybacki (umowa dzierżawy wraz z aneksami),
  • aktualny operat rybacki wraz z opinią ,
  • księgi gospodarcze,
  • zestawienia roczne,
  • protokoły połowu ryb i raków,
  • protokoły zarybień (wraz z dowodami zakupu),
  • zezwolenia wydane na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy  o rybactwie śródlądowym (jeśli takie były wydane),
  • inne udokumentowane działania związane z rodzajem i zakresem zabiegów ochronnych wykonywanych przez uprawnionego do rybactwa w celu ochrony zasobów raków i ryb lub poprawy warunków ich bytowania w wodach obwodu rybackiego.

 Tryb odwoławczy

Uprawniony do rybactwa w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z treścią protokołu, może złożyć na piśmie umotywowane zastrzeżenia -  zgodnie z  §7 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r., w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 103)

 Adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
Biuro ds. Rybactwa
ul. Jagiellońska 91A, 10-356 Olsztyn,
pok. 33, 34, 35