Wersja nieobowiązująca z dnia

Zezwolenia na odstępstwo od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym

Wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.). „W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza do celów zarybieniowych, hodowli, ochrony zdrowia ryb oraz do celów naukowo-badawczych, marszałek województwa może, w drodze decyzji administracyjnej, zezwalać na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2 oraz w art. 10 ust. 1, a także na dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych."

Wymagane dokumenty

Wniosek do marszałka województwa warmińsko-mazurskiego winien zawierać:

  • nazwę uprawnionego do rybactwa oraz adres,
  • uzasadnienie,
  • wykaz wód, na których planowany jest połów,
  • gatunki i ilości ryb,
  • termin połowu,
  • sposób postępowania z rybami po pozyskaniu produktów płciowych,
  • nazwę wylęgarni, w której będzie inkubowana ikra oraz planowane miejsca wprowadzenia do wód uzyskanego materiału zarybieniowego.


Zaleca się złożyć wymaganą dokumentację na 30 dni przed planowanym terminem połowu.

Opłaty

Opłata skarbowa od decyzji – 82,00 zł, na rachunek Urzędu Miasta Olsztyn w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Nr: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513. Oryginał wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki